Programy prewencyjne

Program prewencyjny "Cyberbezpieczni"

Program prewencyjny "Cyberbezpieczni"

        CELE PROGRAMU:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu
 2. Wzrost świadomości prawno- wiktymologicznej adresatów programu.
 3. Uświadamianie adresatom programu profilaktycznego specyfiki zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.
 4. Przedstawienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pedagogom rodzajów cyberzagrożeń (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami mogącymi zaszkodzić młodym internautom, dostęp do treści pornograficznych, niebezpieczne gry, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata  realnego, przestępczość w sieci, nieuczciwość).
 5. Upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 6. Propagowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie.
 7. Zaangażowanie w walkę z cyberprzestępczością i cyberprzemocą społeczeństwa, władz samorządowych, instytucji oraz  mediów.METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:
 

 1. Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie przeciwdziałania cyberzagrożeniom.
   
 2. Organizowanie spotkań informacyjno - edukacyjnych dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.
   
 3. Edukacja dzieci i młodzieży pod kątem odpowiedzialności karnej za popełnione czyny karalne (przede wszystkim popełnionych za pomocą Internetu czy telefonów komórkowych).
   
 4. Prowadzenie (przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej)  prelekcji    z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat cyberprzemocy.
   
 5. Organizowanie aktywizujących dzieci i młodzież konkursów z zakresu zapobiegania zjawisku cyberprzemocy oraz promowania bezpiecznych zachowań w sieci.
   
 6. Opracowanie, wydrukowanie, pozyskiwanie oraz rozpowszechnianie materiałów  informacyjno - ostrzegawczych na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa  w Internecie.
   
 7. Organizowanie debat społecznych podczas których poruszane będą kwestie związane z bezpieczeństwem w Internecie.
   
 8. Organizowanie/współorganizowanie szkoleń dla specjalistów ds. nieletnich, profilaktyki i dzielnicowych KPP w Stalowej Woli w celu poszerzenia wiedzy na temat cyberzagrożeń i bezpieczeństwa w Internecie.
   
 9. Opracowywanie komunikatów profilaktyczno-ostrzegawczych dotyczących unikania cyberzagrożeń oraz przeciwdziałania cyberprzestepczości i zamieszczanie ich na stronach internetowych podkarpackiej Policji, w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
   
 10. Promowanie założeń programu w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
   
 11. Włączanie się w projekty, inicjatywy realizowane przez inne podmioty; zarówno o zasięgu lokalnym, jak też ogólnokrajowym (np. „dzień bezpiecznego Internetu”).

 

Metryczka

Data publikacji 11.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Walczyna
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Walczyna
do góry