Procedura dotycząca przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli

Załącznik  do decyzji nr 87/2018
Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli
z dnia 12 października 2018 roku

 


PROCEDURA
DOTYCZĄCA PRZYJĘĆ NA STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI

 

I. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli składają następujące dokumenty:

1) formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli, załącznik nr 1;
2) zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta;
3) kserokopię dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej;
4) kserokopię ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
5) kserokopię programu (zakresu) praktyki;
6) imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk zawodowych z ramienia Uczelni (opiekun dydaktyczny);
7) oświadczenie o niekaralności, załącznik nr 2;
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, załącznik nr 3;
9) informację w sprawie monitoringu wizyjnego, załącznik nr 4.

II. Termin i miejsce składania dokumentów

Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy złożyć na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli  lub przesłać pocztą na adres: Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli ul. Popiełuszki 24, 37-450 Stalowa Wola z dopiskiem „praktyki studenckie”.


Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.


III. Rozpatrzenie zgłoszenia


1. O przyjęciu studenta na praktykę decyduje Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli lub osoba przez niego upoważniona.
2. W zależności od możliwości organizacyjnych KPP w Stalowej Woli termin odbycia praktyki przez studenta może zostać zmieniony przez kierownika jednostki.
3. Liczba miejsc odbywania praktyk studenckich w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli podyktowana jest aktualnymi możliwościami organizacyjnymi jednostki, stąd spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę.
4. Osoba składająca formularz zgłoszeniowy otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o sposobie rozpatrzeniu zgłoszenia, bez podania przyczyny.
5. Złożona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego.

IV. Zawarcie umowy


1. Praktyka studencka realizowana jest na podstawie pisemnej umowy, która zostaje zawarta pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną, a Komendą Powiatową Policji w Stalowej Woli reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli lub osobę przez niego upoważnioną.
2. Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron).
3. Umowę należy dostarczyć do specjalisty jednoosobowego stanowiska ds. prasowo-informacyjnych, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyki.

V. Organizacja i przebieg praktyki

1. W dniu rozpoczęcia praktyki student zgłasza się o godz. 8.00 do specjalisty jednoosobowego stanowiska ds. prasowo-informacyjnych
    Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z odbywania praktyki.
2. Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej KPP w Stalowej Woli przeprowadzi szkolenie z zakresu bhp i ppoż.
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Stalowej Woli zapozna praktykantów z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
4. Inspektor Ochrony Danych lub kierownik komórki organizacyjnej, w której realizowana będzie praktyka, przeprowadzi szkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania polityki     
    administratora.
5. Specjalista jednoosobowego stanowiska ds. prasowo - informacyjnych, odpowiedzialny za koordynację studenckich praktyk zawodowych zapozna praktykanta z:

         a)  regulaminem KPP w Stalowej Woli,
         b)  zasadami odbywania praktyki w Policji,
         c)  strukturą organizacyjną KPP  w Stalowej Woli,

i będzie nadzorował realizację praktyki zgodnie z przedłożonym programem praktyk.

6. Kierownik komórki organizacyjnej KPP w Stalowej Woli właściwy dla miejsca odbywania studenckich praktyk zawodowych potwierdzi odbycie praktyki w formie preferowanej przez uczelnię.

VI . Informacje  uzupełniające


1. Praktyki studenckie realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli są nieodpłatne. Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, dojazdu i zakwaterowania w czasie odbywania praktyk.
2. W Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli nie są organizowane praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz zgłoszeniowy.

2. Oświadczenie o niekaralności.

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.  Informacja w sprawie monitoringu wizyjnego.

 

Metryczka

Data publikacji 12.10.2018
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Walczyna
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Walczyna Jednoosobowe stanowisko ds prasowo-informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Walczyna
do góry