Procedura dotycząca przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli

 

 

                                                                                Załącznik nr 1
                                                                                do Decyzji nr 27/2010
                                                                                Komendanta Powiatowego Policji
                                                                                w Stalowej Woli z dnia 19.02.2010 roku.Procedura dot. przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli

                                                                           

I.   Wymagane dokumenty: 
 

Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli przesyłają pocztą lub osobiście składają następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w KPP w Stalowej Woli,
        zał. nr 1 ( dostępny w Zespole prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii ),
 2. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
 3. kserokopię dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej,
 4. kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 5. imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk zawodowych z ramienia
        Uczelni ( opiekun dydaktyczny ),
 6. kserokopię programu ( zakresu ) praktyki.
   

 II.   Termin i miejsce składania dokumentów:

 
Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy złożyć na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli - pokój nr 201, telefon kontaktowy - 15-877-33-43. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.


III.   Rozpatrzenie zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia podlegają rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki.
 2. Kandydat do odbycia praktyki podlega procedurze sprawdzenia w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji.
 3. Prawidłowe zgłoszenie opiniują kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Stalowej
        Woli, w którym realizowana jest praktyka oraz specjalista jednoosobowego stanowiska ds.
        prasowo-informacyjnych.
 4. O przyjęciu studenta na praktykę decyduje Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli lub osoba przez
        niego upoważniona.
 5. Osoba składająca formularz zgłoszeniowy otrzymuje pisemną informację o pozytywnym bądź negatywnym
        rozpatrzeniu zgłoszenia.
 6. Jednocześnie w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli może odbywać praktyki maksymalnie dwie
        osoby.
   

Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie jest równoznaczne z przyjęciem na praktykę. Złożona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego.
 

IV.   Zawarcie umowy:
 

Praktyka studencka realizowana jest na podstawie pisemnej umowy, która zostaje zawarta pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną, a Komendą Powiatową Policji w Stalowej Woli reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli lub osobę przez niego upoważnioną. Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ( po jednym dla każdej ze stron ).

 

V.   Organizacja i przebieg praktyki:
 

 1. Pełnomocnik ds OiN KPP w Stalowej Woli:  
         - wyda praktykantom imienne przepustki umożliwiające przebywanie na terenie KPP,
         - zapozna praktykantów z przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
 2. Inspektor Zespołu Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia Referatu Wspomagającego pełniący obowiązku
        inspektora ds bhp i ppoż. przeprowadzi szkolenie z zakresu bhp i ppoż.
 3. Zespół Kadr i Szkolenia zapozna praktykanta z Regulaminem KPP w Stalowej Woli.
 4. Specjalista jednoosobowego stanowiska ds. prasowo - informacyjnych, odpowiedzialny za koordynację
        studenckich praktyk zawodowych zapozna praktykanta:
         - z zasadami odbywania praktyki w Policji,
         - ze strukturą organizacyjną KPP w Stalowej Woli.
 5. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej dla miejsca odbywania studenckich praktyk zawodowych
        potwierdzi odbycie praktyki w formie preferowanej przez uczelnię.
   

Informacje uzupełniające:
 

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, dojazdu i zakwaterowania w czasie praktyk.

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli nie organizuje praktyk zawodowych dla uczniów szkół średnich.


Wniosek - formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli.
       

Decyzja nr 27/2010 Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli z dnia 19.02.2010 roku w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

Metryczka

Data publikacji 26.02.2010
Data modyfikacji 29.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Walczyna
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Walczyna Jednoosobowe stanowisko ds prasowo-informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Walczyna
do góry